Шанс за хора с увреждания
 
   
ЦЕНТРОВЕ
Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за равни възможности

Бизнес център за хора с увреждания

 
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Име:*
E-mail:*
Телефон:
Въпрос:*


 

’’ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ’’

Офисът на Центъра се намира в жк.’’Младост‘’бл.129. Обурудван е с необходимата офис техника и архитектурно адаптиран за потребителите ни. Телефоните за връзка с екипа и консултации е 052/ 730 306.
e-mail : snc_shans@abv.bg

Предоставя комплекс от социални услуги за създаване възможности за преодоляване на социалната изолация и последваща интеграция с екип от – психолози, социални работници, трудотерапевти, рехабилитатори и други специалисти:
- Обучение на лицата за придобиване на умения за независим живот, за социално включване и справяне с обичайните житейски ситуации;
- Индивидуална и групова работа с лицата и техните семейства за развитие на потенциала им

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА:
- Социална работа- интеграция;
- Свободно време, отдих и развлечения;
- Рехабилитационна дейност;
- Трудотерапевтична дейност;
- Битова рехабилитация;
- Психологическа помощ / психотерапия/


Цел на работата на екипа в ‘’Център за социална рехабилитация и интеграция’’е комплексно въздействие, водещо до създаване на умения за социално включване, осмисляне на свободното време и развиване потенциала на хората с увреждания.
Подпомагане социалната им адаптация; повишаване на тяхната пригодност за самостоятелен и качествен живот.

Капацитетът на ‘’Център за социална рехабилитация и интеграция’’ е 50 човека.

гр. Варна, ул.”Парижка комуна” №4,  факс 052/608-225,
жк »Младост» бл.129, тел.052/730-306; E-mail: snc_shans@abv.bg 
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

          гр. Варна, жк. Младост бл. 129 вх. 2 А, тел.052/730-306, emal: snc_shans@abv.bg

 

24.06.-2016 г. Еньовден
ОБУЧЕНИЕ ЗА "ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ" КЪМ БЧК - 10.06.2016 г. С ПОТРЕБИТЕЛИ В ЦСРИ


1 юни - Ден на детето и 2 юни - Ден на Ботев


ЦСРИ - БЧК - м.05.2016 г.

Арт терапия - ЦСРИ
УЧАСТИЕ НА ЦСРИ  В "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН"ЦСРИ - ТРУДО И АРТ ТЕРАПИЯ - НА ТЕМА ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ  2016 Г.

ЦСРИ - ПЕВЧЕСКА ГРУПА "РАВЕН ШАНС "
ТЕХНИЧЕСКИ ОТЧЕТ

ЗА РАБОТАТА НА „ЦСРИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ”

КЪМ СНЦ „ШАНС ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
” - ГР. ВАРНА

ЗА ПЕРИОДА

01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

ДОГОВОР –  № Д – 11-9200/ 1166/ от 17.09.2011 г.

 ОБЩИНА ВАРНА

 

  И през 2015 г    екипа на „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания” продължи дейността по програмата на Центъра  с целевата група от 50 /петдесет/ потребители

Основната   цел беше:

 

Включване в социалната среда, преодоляване на изолацията и ограниченията свързани със заболяванията на хората с    увреждания и в неравностойно положение чрез             предоставяне            на равен достъп и възможности да практикуват по избор,      интерес и индивидуални предпочитания и възможности различни видове занимания , постигане на равни    начала в         обществения живот, намаляване на негативните             последици от             заболяванията, подобряване на условията          за        социално включване

 

 

 Непосредствените цели бяха:

 

 

 • предоставяне на равен достъп и възможности  за          хората с увреждания да  практикуват  дейности  по избор и интереси ;

 

 • поощряване на по-голяма интензивност и разнообразие на       формите при осъществяването на дейностите по услугите

 

 • оказване на непосредствен благотворен ефект върху  

      психиката на участниците в мероприятията и повишаване на               самочувствието им и мотивацията за участие;

 

 • подобряване на двигателните възможности на участниците;

 

 • създаване на нови контакти и приятелства;

 

 • интегриране в социалната среда на хората с увреждания,    преодоляване на тяхната изолираност;

 

 • постигната удовлетвореност и осигурена изява ;

 

 • положително въздействие и подобряване здравния статус                               на  участниците.

 

 

Дейностите по услугите се извършваха както следва:

 

Организационна дейност:

Ежеседмично се провеждаха  екипни срещи по организационните въпроси, касаещи работата на специалистите от екипа в Центъра като:

 •  изготвяне на текущи справки и отчети;
 •  документиране на работата, обсъждане на  резултатите от работата през предходния период и проблемите, които съпътстваха специалистите при работата им с потребителите.
 •  набелязване насоки по изпълнение на задачите,  обсъждане на  идеи за подобряване координацията между специалистите при извършване на дейностите и слабостите в работата на екипа.
 • предложения  във връзка с прилагането на успешни практики с нови потребители на услуги в Центъра, и във връзка с повече изнесени дейности от сградата на Центъра.

 

Социално  консултативната дейност:

 

Социалните работници работеха индивидуално с потребители, които имаха нужда от социални консултации. Съдействаха на колегите от екипа по съответните им дейности и при организиране на мероприятия,  свързани  с традиционни български празници.

На екипна среща социалните работници запознаваха присъстващите със социалните проблеми на някои от потребителите в Центъра. На тези потребители беше оказана необходимата помощ, благодарение на което проблемите им бяха преодолявани.

Рехабилитационна дейност:

През месец януари   се направи рехабилитационна програма, съобразена със  здравословното  състояние и диагнозата на потребителите.    Включени бяха нови упражнения с по – големи натоварвания,Работеше се   индивидуално и в групи. След  общата гимнастика,  продължаваше  раздвижването с велоергометъра, бягащата пътечка и другите спортни уреди.

Рехабилитатора и мед.сестра провеждаха ежемесечно  беседи на здравни теми, като:

 • Как  да предвидим и съхраним здравето си
 • Когато стресът атакува

·         Напитките и кръвното

·         За употребата на сол

·         Хипертония

·         Мускулни и сухожилни  травми и други.

Посещенията на потребителите в Центъра, нуждаещи се от рехабилитация се извършваха по график в определени часове.

 

Трудотерапевтична дейност:

 

 Заниманията по арт и трудотерапия, през месец годината следваха планираните дейности с потребителите на  услуги в Центъра, в изпълнение на индивидуалните планове за грижа. Провеждаха се на малки групи.  Потребителите изработваха художествени произведения с мотиви за индивидуални поздравления по случай именни и рождени дни, и традиционните празници през   месеците.   Изготвяха   пана и колажи  на различни теми, съобразени  със сезоните  и поводите,които създадаваха приятна атмосфера  и празнични настроения в Центъра. Участниците съчетаваха  с усет  цветове и пространство, картини, лица, надписи, символи. Те сами избираха елементите на колажите, като ползваха подходящи материали.

Психологическа подкрепа:

 

През отчетния период работата на психолога в Центъра продължи под формата на индивидуална психологическа консултация на нуждаещите се потребители, както и под формата на групова работа.

Всеки месец индивидуалната психологическа работа обхващаше около 15-17 потребители, в зависимост от техните потребности и по повод на заявени от тях различни проблеми. Целта  беше, работейки индивидуално с всеки един от потребителите, да им бъде оказана помощ в по – нататъшното търсене  на подходящо решение за справянето с дадения проблем.  Работа с потребителите беше насочена и към някои техни лични затруднения в ежедневието, за постигане  на относително стабилна емоционална устойчивост, за водене на по-спокоен живот.

 

 

Организиране на свободното време:

 

Екипът на Центъра продължи да работи в посока към осигуряване и поддържане на среда, в която  потребителите да прекарват свободното си време по подходящ начин и да намират смисъл в ежедневието чрез предоставяне на възможност те да участват в културни мероприятия: отбелязване на празниците,  подготвяне и представяне на литературно-музикална програма от  потребителите на Центъра. Бяха създадени условия и организация за отбелязването на националните празници, на който се представяха ритуалите  свързани  с празниците.

Оформи се певческа фолклорна група „Равен шанс” към Центъра, която вземаше участие в провежданите в града и областта фолклорни фестивали.,като винаги се класираше на призовите места.

Съвместните мероприятия се възприемат добре от потребителите на услуги и благоприятстват развитието на отношенията в групата.

 

 

Постигнати резултати:

 

 • Поддържане на добри приятелски взаимоотношения между потребителите в Центъра;
 • Осигурена социално - консултативна и психологическа подкрепа;
 • Осигурена личностна и творческа изява;
 • Намаляване чувството на изолация;
 • Подобряване на физическото състояние на потребителите в Центъра след проведена рехабилитационна дейност с тях;
 • Поддържане на добрите социални контакти на потребителите в общността.
 • Създаване на приятелска среда  за общуване и извън посещенията в Центъра

 

 

 

 

 


 
 
 

 

Warning: Smarty error: unable to read resource: "footer.html" in /home/shansbg/public_html/lib/smarty/libs/Smarty.class.php on line 1095