Шанс за хора с увреждания
 
   
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
Спечелени проекти 2006

Реализирани проекти

Спечелени проекти 2007

Основни дейности и проекти, реализирани от Социалната програма на Община Варна през 2008 год

ПРЕДСТЯЩИ ПРОЕКТИ


 

На сесията на Общински съвет гр.Варна проведена 06.08.2015 г. се разгледа предложението на Кмета на Община Варна г-н Иван Портних за даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот находящ се в гр.Варна ул.Г.Бенковски № 16 на СНЦ “Шанс за хора с увреждания”. Общинският имот е предназначен и адаптиран за работа с хора с увреждания към “Бизнес център за хора с увреждания” , където се работи целенасочено за трудова реализация на хора в неравностойно положение . Със заявление до кмета на Община Варна , от Тодор Мутафов – общински съветник от ПП Обединен блок на труда Български лейбъристи и Председател на обществени начала на СНЦ “Шанс за хора с увреждания” изложи мотивите за необходимостта от тези помещения . Сдружение с нестопанска цел ‘’Шанс за хора с увреждания’’ е неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирано е на 29.04.2003 год. във ВОС /Варненски Окръжен съд/ под фирмено дело № 1013, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В Управителния съвет на Сдружението са включени представители на организации, работещи за и с хора с увреждания , представители на стопански и бизнес организации, общественици. Основните цели на СНЦ „Шанс за хора с увреждания” са: - подпомагане, обединяване и координиране на цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси; - подпомагане на социално слабите, на инвалидите или лицата, нуждаещи се от грижи; - подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на хората с увреждания, защита на човешките права, човешкото достойнство и правото на по-пълноценен и нормален живот. Мисията на Сдружението е: създаване на условия за равнопоставеност и равни шансове за хората с увреждания, съгласно Националните и Европейските стандарти и международни документи. СНЦ „Шанс за хора с увреждания”е активен член на Обществения съвет по рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания към Община Варна. В него членуват над 47 организации на и за хора с увреждания, между които съществува дух на взаимно партнъорство и подпомагане с цел изпълнение на мисията и целите, които се поставят пред Общността. От 2010 г. „Шанс за хора с увреждания” е член на НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ /НАСО/ която е част от ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ. СНЦ „Шанс за хора с увреждания” има множество успешно реализирани проекти. През 2006 год. – 2007 год. Сдружението спечели и реализира проект „Активни услуги на пазара на труда” модул – „Планиране на местното икономическо развитие” финансиран от Световната Банка. Услугата „Планиране на местното икономическо развитие” реализирахме на територията на Община Варна. Бенефициенти по проекта бе Общността на хората с увреждания. През 2007 год. обявена за година на „РАВНОПОСТАВЕНОСТ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ”, Сдружението работи успешно по Национална Програма – „Асистенти за деца със увреждания’’. В СНЦ „Шанс за хора с увреждания” бяха назначени 19 асистента на трудови договори, които обгрижваха деца с увреждания, посещаващи масови училища. Ежегодно СНЦ „Шанс за хора с увреждания” успешно реализира редица малки проекти от Социалната програма на Община Варна. През 2008г. Сдружението спечели конкурс към Община Варна за предоставянето на социални услуги в три центъра : „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания”, „Център за равни възможности на хора с увреждания” и „Бизнес център за хора с увреждания”. В тях се предоставят безплатни социални и психологически консултации, рехабилитация, трудо и арттерапия, обучения и лекции, посредничество пред работодатели. С цел качественото предоставяне на услугите, в Центровете работят екипи от квалифицирани специалисти в областите социални дейности, психология, рехабилитация, икономика, мениджмънт и маркетинг, трудо и арт-терапевти и други. Сдружението се включва активно в реализиране на залегналите услуги в социалната програма на Община Варна. Активно работи с обществени организации в полза на хората с увреждания и си сътрудничи с редица представители на бизнеса в града и района. Получава финансови средства във вид на дарения за по-доброто изпълнение на поетите задължения към общността на хората с увреждания. Поради разрастващата се дейност в СНЦ „Шанс за хора с увреждания” и с оглед на устойчивостта на социалните услуги , е необходимо да се предоставят две помещения с обща площ около 70 кв.м. , които се ползват за тази цел повече от 10 години от хората с увреждания. За приемане на решението от Общинския съвет е необходимо да се гласува минимум с 26 гласа “за” от общия брой на Общински съветници. При гласуването на предложението на Кмета на Община Варна Г-н Иван Портних 36 Общински съветника от всички политически партии подкрепиха предложението на Кмета в полза на СНЦ “Шанс за хора с увреждания” , с изключение на 8 съветника от БСП, които се въздържаха : Аврам Тодоров, Георги Козарев, Ивайло Бояджиев, Йорданка Юнакова, Николай Джагаров, Огнян Къчев, Светлана Такева и Януарий Вичев . Със своя вот “въздържал се” Общинските съветници от БСП за пореден път потвърждават, че като “СОЦИАЛНА ПАРТИЯ” са против реализацията на Социалната програма на Община Варна и решаването на многообразните проблеми на хората с увреждания и в неравностойно положение. 07.08.2015 г. ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР гр.Варна НА ПП ОБТ Български лейбъристи
 
 
ЦЕНТРОВЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 
 
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Име:*
E-mail:*
Телефон:
Въпрос:*